Ostatní

Ostatní

Kde jsou k dispozici metodické materiály/příručky?

Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách programu www.interreg.at-cz.eu

Hlavním dokumentem jsou Společná pravidla způsobilosti a Programová příručka, doplněná o další podpůrné materiály/pokyny k indikátorům, k přiřazení zaměstnanců do výkonnostních skupiny, Jems atd.

Je možné uplatnit pravidla de minimis?

ANO. Detaily naleznete v Programové příručce (kap. 3.8.1).

Je možné projektovou žádost po jejím podání upravovat?

Pokud je projektová žádost ve statusu „Podáno“, nelze ji upravovat. Doplnění je možné např. ve fázi hodnocení, pokud bude žadatel vyzván Společným sekretariátem. Pokud je žadatel ve fázi kontroly přijatelnosti vyzván k opravě/doplnění, je možné projektovou žádost doplnit pouze jedenkrát.

Je možné v Dohodě o spolupráci definovat další podmínky mezi partnery projektu?

ANO. Pokud je to relevantní, vyplní Vedoucí partner v projektové žádosti v Jems pole „§ 13 Dohoda o spolupráci, zvláštní ustanovení“. Údaje z tohoto pole budou následně převzaty do exportu Dohody o spolupráci.

Je stanovena lhůta pro odstranění nedostatků v rámci formálního hodnocení?

ANO. Stanovená max. lhůta je 10 pracovních dní.

Jak bude probíhat hodnocení projektu?

Proces kontroly a hodnocení projektových žádostí probíhá ve dvou etapách:

Kontrola přijatelnosti projektové žádosti včetně kontroly formálních náležitostí

Hodnocení kvality a přeshraničního dopadu

Doporučujeme projektovou žádost před předložením zkontrolovat podle kontrolních listů pro kontrolu a hodnocení projektové žádosti (viz přílohy C.5 a C6 Programové příručky).

Jak bude probíhat proplácení projektu? V jakých časových intervalech a jakým způsobem bude probíhat předkládání žádostí o platbu?

Projektoví partneři musí mít dostatek prostředků na předfinancování. Výdaje se proplácí zpětně po předložení a certifikaci zprávy za projekt, jejíž součástí je i žádost o platbu. Platba se tedy provádí na základě skutečných způsobilých a uznaných výdajů (na základě Společných pravidel způsobilosti), které byly certifikovany příslušným Kontrolorem.

Musí být projektové aktivity vyvážené, resp. rovnoměrně rozmístěné po obou stranách hranice?

NE, nemusí být dodržen princip vyváženosti ve smyslu vyváženého rozdělení rozpočtu nebo prostorového rozmístění projektových partnerů. Nicméně je vhodné rozložit aktivity na obě strany hranice, aby bylo dosaženo jasného přeshraničního dopadu.

Kdy se žadatel dozví, že projektová žádost byla Monitorovacím výborem schválena?

Krátce po zasedání Monitorovacího výboru (termíny zasedání jsou zveřejněny na internetové stránce Programu v sekci „Termíny“) informuje Společný sekretariát o rozhodnutí Monitorovacího výboru přímo jednotlivé žadatele.