Žádost

Žádost

Má Program kontaktní místa, kde je možné konzultovat projektový záměr?

ANO. Projektový záměr lze konzultovat se zástupci Regionálních subjektů (https://www.at-cz.eu/cz/kontakty/regionalni-subjekty) případně s pracovníky Společného sekretariátu (https://www.at-cz.eu/cz/kontakty/spolecny-sekretariat-js).

Musí být projektová žádost předložená dvojjazyčně?

ANO. Projektovou žádost vč. rozpočtu je nutné zpracovat a předložit v německém a českém jazyce. Žádost není možné předložit v anglickém jazyce.

Je nutné předložit projektovou žádost, vč. všech příloh v tištěné podobě?

NE. Žádost je oficiálně podána prostřednictvím elektronického systému Jems, a to včetně všech povinných příloh. Žádost není nutné zasílat podepsanou v tištěné podobě.

Musí mít všichni projektoví partneři sídlo v programovém území?

Projektoví partneři z Rakouska: Minimálně 1 partner musí mít sídlo / působnost v programovém území.

Projektoví partneři z České republiky: Partneři mohou mít sídlo mimo programovém území. Nicméně projekt musí mít jasný dopad v programovém území a zapojení partnerů mimo programové území musí být kvalitně zdůvodněno.

Je stanovena maximální/minimální doba realizace projektu?

NE. Doba realizace není Programem stanovena a vyplývá z logiky daného projektu. Nicméně standardní doba trvání projektu je 36 měsíců.

Implementace projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2028.

Jaký je rozdíl mezi ukazatelem výstupu a ukazatelem výsledku?

Ukazatele výstupu měří přímá opatření, která jsou realizována v průběhu projektu,   resp. měří  výstupy dosažené do konce realizace projektu.  O těchto výstupech Vedoucí partner průběžně informuje ve zprávách za projekt, jakmile byly výstupy realizovány.

Ukazatele výsledku naproti tomu měří dlouhodobý dopad projektu po ukončení jeho realizace. Dosažení některých ukazatelů je vykazováno až po ukončení realizace projektu, v rámci fáze udržitelnosti.

Bližší informace k ukazatelům výsledku naleznete v dokumentu "Pokyn k ukazatelům výstupu a výsledku" a v Programové příručce.

Monitorují se příjmy projektu?

NE. Přímé příjmy vzniklé v průběhu realizace projektu a po ukončení projektu nemusí být evidovány ani vykazovány.

Jakým způsobem se prokazuje kritérium společné přípravy projektu?

Společnou přípravu je nutné popsat v projektové žádosti (část C.7.5). Žádné další dokumenty nejsou vyžadovány.

Je povinná kvantifikace cílových skupin / dílčích výstupů?

ANO. Cílové skupiny a dílčí výstupy je nutné kvantifikovat v polích určených pro popis dané cílové skupiny / daného dílčího výstupu.

Jaké jsou jazykové požadavky na předložení dokumentů pro prokázání spolupráce / zájmu na daném projektu (Letter of Intent)?

Tyto dokumenty stačí překládat jednojazyčně.

Je nutné předkládat Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance dvojjazyčně?

NE. Formulář je nutné předložit pouze v jazyce příslušného projektového partnera.

Je nutné doložit zapojení strategického partnera do projektu zvláštní přílohou?

NE. Strategické partnery je třeba popsat pouze v příslušné části projektové žádosti v Jems.

Jak je definována role strategických partnerů v projektu?

Jedná se o organizace, které mají zájem na výsledcích projektu a přispívají svým know-how k jeho úspěšné realizaci. Nevyúčtovávají žádné náklady a nepodepisují partnerskou dohodu a nejsou proto klasifikováni jako příjemci v rámci Programu. Upozorňujeme, že projektoví partneři (včetně strategických) si nesmějí být vzájemně dodavateli a přefakturovávat si výdaje.

Je možné při podepisování Dohody o spolupráci kombinovat elektronický a fyzický podpis?

NE. Kombinace obou způsobů není možná.

Musí být Formulář plánovaných nákladů na zaměstnance v době podání projektové žádosti personalizovaný (musí být známá jména zaměstnanců projektu)?

NE. Personalizovaný formulář je třeba předložit s prvním vyúčtováním projektu (případně později, pokud daný zaměstnanec do projektu nastoupí později).

Je možné libovolně kombinovat specifické cíle jednotlivých priorit a různé ukazatele výstupů a výsledků?

NE, ukazatele výstupu a výsledku jsou jasně přiřazeny ke specifickým cílům priorit. Můžete tedy vybrat pouze ty ukazatele výstupu a výsledku, které byly zvolenému specifickému cíli přiřazeny.

Výstupy a výsledky projektu byste měli definovat tak, aby na jedné straně dobře odrážely plánované výsledky projektu a na druhé straně odpovídaly ukazatelům výstupu a výsledku stanovených Programem.

Ukazatele výstupu se vztahují k těm výstupům, které jsou vykazovány v rámci Programu za účelem dosažení cílů Programu. Projekty obvykle realizují i další dílčí výstupy, které nejsou měřeny prostřednictvím ukazatelů výstupu (nebo ukazatelů výsledku) - tyto dílčí výstupy jsou však pro realizaci projektu nezbytné.

Musí být pro splnění kritéria „Společný personál“ být zaměstnána jedna osoba u několika projektových partnerů?

NE, kritérium je splněno, pokud projektoví partneři disponují vlastními zaměstnanci pro realizaci projektu.