Myš

SOUHRNNÝ PŘEHLED ÚDAJŮ O PROGRAMU

86.821.148
Alokované prostředky
0
Počet schválených projektů
2
Členské státy
info Rakousko a Česká republika
13
Regionů
info Programové území tvoří 3 spolkové země (Dolní Rakousko, Horní Rakousko a Vídeň) a 3 kraje (Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina). Celkem se jedná o 13 regionů NUTSIII.
4
Priority
info Program podporuje projekty ve čtyřech tematických prioritách.
7
Specifických cílů
info Tematické priority jsou rozděleny do 7 specifických cílů.

Tematické priority

Priorita 1
Priorita 2
Priorita 3
Priorita 4
Priorita 1

Výzkum a inovace

Cíle:

 • Posílit přeshraniční spolupráci mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky. Zvláštní oblasti zájmu v regionu jsou například oběhové hospodářství, biohospodářství, biotechnologie, IKT a digitální transformace, různé oblasti životního prostředí, biologické vědy, kreativní průmysl, medicína, stavební a konstrukční materiály a zavádění ekologických inovací.
 • Zlepšit stávající a posílit novou společnou výzkumnou a inovační infrastrukturu a služby v přeshraničním regionu a zlepšit přístup k výzkumné infrastruktuře pro malé a střední podniky.
 • Zlepšit vhodnou komunikací přístup k výsledkům výzkumu příslušným cílovým skupinám v příhraničí, jako jsou malé a střední podniky nebo výzkumní pracovníci, a posílit výměnu informací mezi jednotlivými výzkumnými pracovníky. Výměna informací by měla probíhat vždy v kontextu přeshraničního regionu. 

Více informací

Mapa
Priorita 2

Klima a životní prostředí

Cíle:

 • Posílit přeshraniční vnímání dopadů změny klimatu a umožnit realizaci odpovídajících opatření založených na společné datové základně.
 • Zavést společné řízení rizik, společná přeshraniční řešení a investice za účelem zlepšení připravenosti na změnu klimatu.
 • Zvýšit povědomí o nebezpečí a sociálních, ekonomických a ekologických důsledcích změny klimatu a podpořit změnu chování veřejnosti i místních orgánů.
 • Posílit výměnu přeshraničních znalostí a dat na podporu přiměřeného a koordinovaného vodního hospodářství v regionu.
 • Realizovat společné projekty, které by měly zlepšit hospodaření s vodními zdroji v regionu a zvýšit připravenost na nepředvídatelné události, jako jsou povodně nebo sucha. Tento typ opatření zahrnuje aktivity v oblasti komunikace a zlepšení informovanosti pro širokou veřejnost.
 • Posílit přeshraniční výměnu znalostí a dat s cílem zlepšit informace o stavu biologické rozmanitosti v regionu a identifikovat vhodná opatření.
 • Realizace společných projektů zaměřených na zlepšení biologické rozmanitosti a ochranu přírodních stanovišť. 
 • Zvýšit povědomí široké veřejnosti o bohatství regionu a o potřebě jeho lepší ochrany.

Více informací

Mapa
Priorita 3

Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Cíle:

 • Zlepšit strategické základy pro přeshraniční vzdělávání.
 • Realizovat přeshraniční iniciativy založené na relevantních strategiích a výměně know-how.
 • Vytvořit kvalitní informační základnu o hlavních charakteristikách turistického kapitálu a služeb v cestovním ruchu v příhraničí, identifikovat klíčová témata v oblasti kulturního a přírodního dědictví a cestovního ruchu (strategických pro přeshraniční region) a dále zajistit diverzifikaci turistických nabídek prostřednictvím integrovaných koncepcí cestovního ruchu pro známé i méně známé turistické destinace (např. zmírnění sezónnosti, prodloužení turistické sezóny, usměrnění toku turistů, předcházení „overtourismu").
 • Připravit a implementovat společná řešení a pilotní akce včetně investic do kulturních a přírodních památek.

Více informací

Mapa
Priorita 4

Přeshraniční správa

Cíle:

 • Zlepšit přeshraniční výměnu informací a dat za účelem podpory společných aktivit v oblasti administrativy a legislativy zaměřených například na odstraňování překážek přes hranice.
 • Podpora společných přeshraničních řešení k odstranění bariér a překážek způsobených různými právními a administrativními systémy.
 • Lepší přeshraniční spolupráce mezi veřejnými institucemi s cílem lépe řešit společné problémy v budoucnu.

Více informací

Mapa

Novinky

Nová verze Programové příručky
20.10.2023

Pod bodem Ke stažení na našich stránkách si nyní můžete stáhnout aktualizovanou Programovou příručku (verze 2, platná od 20. října 2023). Přejeme Vám úspěšnou realizaci projektů!

Semináře pro žadatele
18.10.2023

Společný sekretariát ve spolupráci s Regionálními subjekty připravil semináře pro žadatele v Brně, Jihlavě a Českých Budějovicích. 

Představení úspěchů přeshraniční spolupráce
13.10.2023

Slavnostního ukončení programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020 se 10. 10. 2023 ve Znojmě zúčastnilo 110 hostů.

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Řekli o nás

Person reviw
Nemocnice Znojmo
Znojmo

Na úvod mého emailu bych Vám chtěla velmi poděkovat za poskytnutý webinář, který byl velmi věcně a kvalitně provedený.

Person reviw
Zukunftsraum
Thayaland

Danke für die Informationen und das Webinar letzte Woche – es war sehr aufschlussreich.