Fond malých projektů people-to-people Rakousko-Česko 2021-2027

 - 17
 - 1

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2023 - 31.12.2028

Alokované prostředky EFRR:

6 343 690,96 €

Číslo projektu:

ATCZ00097

Zkratka:

FMP/KPF ATCZ p-t-p 21-27

O projektu:

Fond malých projektů bude rozvíjet a podporovat spolupráci mezi občany, institucemi, organizacemi a veřejnou správou na obou stranách hranice za účelem společného zlepšení kulturních, sociálních a hospodářských vztahů. Má být podpořeno minimálně 300 malých projektů, do kterých bude zapojeno minimálně 450 projektových partnerů, kteří vytvoří přeshraniční síť organizací a institucí zapojených do přeshraniční spolupráce.

Podrobnější informace

Společným úkolem česko-rakouské přeshraniční spolupráce je překonat přetrvávající jazykové bariéry, i po více než 30 letech od pádu "železné opony" přetrvávající hranice v myšlení lidí, nedůvěru občanů ke spolupráci s institucemi a organizacemi veřejné správy na národní i přeshraniční úrovni apod.

Fond malých projektů pro Rakousko a Česko 2021-2027 je nástrojem pro oživení příhraničního regionu, podporu přeshraniční spolupráce mezi místními obyvateli, místními a regionálními institucemi v oblasti sociální a kulturní integrace a pro podporu vzájemného porozumění a vytváření společné regionální identity.

FMP vyplňuje prostor pro realizaci projektů, které by vzhledem ke své velikosti (do 24 tis. EUR příspěvku EFRR) nemohly být podpořeny z programu INTERREG Rakousko-Česko 2021-2027. FMP vytváří potenciál pro rozvoj partnerství institucí a občanů příhraničních regionů sousedních států.

Cílem FMP je podpořit další rozvoj a prohloubení partnerské spolupráce za účelem posílení vzájemné důvěry a rozvoj přeshraniční spolupráce komunit a institucí v území programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027.

Cílem je zejména překonat mentální, kulturní, jazykové a další bariéry, a to zejména prostřednictvím:

 1. Posílení kompetence k řešení přeshraničních problémů v souvislosti s důsledky změny klimatu a potřebou účinné ochrany přírody a životního prostředí ve společném území.
 2. Překonání sociokulturních bariér na podporu přeshraniční spolupráce mezi lidmi, organizacemi a podniky v programové oblasti.
 3. Budování mezikulturního povědomí a posilování vzájemné důvěry odbouráváním bariér (včetně jazykových).
 4. Společné řešení problémů přeshraničního trhu práce.

Tyto uvedené cíle jsou pro přeshraniční spolupráci p-t-p typické a malé projekty přispívají k jejich naplnění.

Výstupy projektu

Příprava FMP People to people

 • Příprava, nastavení a projednání FMP Rakousko-Česko a závazných dokumentů (Příručka pro FMP, Příručka pro správce, kritéria pro hodnocení malých projektů, Jednací řád RMV, …).
 • Příprava elektronického systému pro podávání žádostí, vč. dokumentů k rozpočtu projektů.

  Administrace FMP People to people

 • Konzultace projektových záměrů a projektových žádostí.
 • Zpracování přijatých žádostí a příprava na zasedání Regionálního monitorovacích výboru (RMV), kontrola formálních náležitostí projektů, hodnocení kvality a přeshraničního dopadu projektů, projednání projektů na jednání RMV, …
 • Příprava a podpis min. 270 smluv o financování.
 • Poskytování konzultací v průběhu realizace malého projektu a při přípravě Závěrečné zprávy.
 • Kontrola malých projektů na místě u 135 projektů.
 • Kontroly Závěrečné zprávy a povinných příloh po ukončení realizace malého projektu (počet 250).
 • Aktualizace a úpravy specifických dokumentů k FMP.
 • Vykazování FMP a komunikace na úrovni programu INTERREG.
 • Zpracování 10 zpráv o realizaci projektu (popis administrace, seznam ukončených malých projektů, finanční zpráva za dané období apod.).
 • Vyplácení příspěvku EFRR na účty žadatelů a regionálních partnerů.

 Dílčí výstupy:

 • 10 termínů pro podávání žádostí-2x ročně;
 • konzultace cca 300 žádostí;
 • uskutečnění min. 20 seminářů pro potenciální žadatele;
 • až 350 podaných projektových žádostí do FMP p-t-p;
 • 1 online-příručka „best practice“ o projektech přeshraniční spolupráce;
 • zveřejnění realizovaných malých projektů na webových stránkách.

 Ukazatele výstupu

 • Účast na společných přeshraničních akcích - 8 208 účastníků
 • Společně organizované přeshraniční veřejné akce - 108 akcí

Každý malý projekt podaný do FMP musí přispět k naplnění alespoň jednoho ukazatele výstupu.

 Ukazatel výsledku

 • Účast na společných přeshraničních akcích po dokončení projektu - 821 účastí