Common Regional Development AT-CZ

 - 17
 - 1

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.05.2023 - 31.12.2028

Alokované prostředky EFRR:

1 254 694,89 €

Číslo projektu:

ATCZ00020

Zkratka:

CORD AT-CZ

Vedoucí partner:

Kraj Vysočina

Partneři projektu:

  • Jihočeský kraj
  • Jihomoravský kraj
  • Regionalmanagement Oberösterreich GmbH
  • NÖ.Regional.GmbH

O projektu:

CZ Text Hlavním cílem projektu je podpora tvorby nových a posílení funkce stávajících přeshraničních sítí v aktuálních tématech, neboť dalšího zlepšení lze dosáhnout pouze přeshraniční a institucionální spoluprací. Propojení aktérů ze všech regionů AT-CZ území umožní sdílení informací mezi zainteresovanými subjekty, a tím i nalézání společných řešení. To povede k rozvoji nejen společného AT-CZ příhraničí, ale také ke zvýšení kvality a posílení bilaterální spolupráce.

Podrobnější informace

Projekt je zaměřen především na podporu, posílení a koordinaci přeshraničního regionálního rozvoje a na iniciaci přeshraniční spolupráce relevantních aktérů v tematických oblastech důležitých pro česko-rakouské příhraničí, které byly vytipovány na základě relevantních strategických dokumentů. Spolupráce mezi partnerskými organizacemi byla nastavena již v předchozím období, s ohledem na aktuální přeshraniční potřeby a výzvy byly ale aktivity rozšířeny o nová témata, jako je energetika, digitalizace, řešení klimatické změny, cirkulární ekonomika, inovace a udržitelnost, umělá inteligence, bezpečnost, společná řešení v oblasti zdravotnictví nebo v krizových situacích atd.

Na české straně jsou do projektu zapojeny kraje (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj), které mají ten nejlepší přehled a potřebné kompetence na svém území. U rakouských partnerů jsou zapojené organizace NÖ.Regional.GmbH a Regionalmanagement OÖ zřizovány danou spolkovou zemí, jejichž hlavním účelem je podpora územního a regionálního rozvoje. Kompetence a zkušenosti jednotlivých partnerů usnadní dosažení společných cílů projektu a budou přínosem pro jejich naplnění. Partnerství doplňuje Město Vídeň jako strategický partner. Všichni partneři mají odpovídající zkušenosti s realizací přeshraničních projektů.

V rámci projektu bude přímo podpořena spolupráce všech zapojených regionů a dalších relevantních aktérů z obou stran hranice, kteří budou zapojeni do jednotlivých projektových aktivit. Taktéž budou realizovány aktivity zaměřené na zjišťování potřeb a potenciálů společného přeshraničního území s důrazem na akceptování strategií regionů zapojených partnerů.

Výstupy projektu

  1. bilaterální tematické workshopy

V rámci projektu bude uspořádáno dohromady 40 bilaterálních tematických workshopů v jednotlivých regionech na aktuální témata např.: udržitelnost, inovace, digitalizace, klimatická změna, zdravotnictví nebo krizové situace, např. pandemie a její dopady. Ty korespondují se strategiemi zapojených regionů a vyžadují společná řešení nebo vzájemnou inspiraci.

  1. přeshraniční konference

Celkem bude v projektu uspořádáno 5 bilaterálních konferencí na témata relevantní pro potenciální spolupráci organizací v zájmovém území. Témata budou reflektovat aktuální výzvy společného příhraničního území. Předběžně byla definována tato: Digitalizace, Klimatická změna, Vzdělávání, Kultura a cestovní ruch, Věda, výzkum a inovace.

  1. aktivity na podporu regionálního rozvoje

Pro komplexní podporu regionálního rozvoje programového území budou ze strany partnerů realizovány další aktivity, jako např. výměna informací mezi relevantními aktéry regionálního rozvoje, (t.j. euroregiony, mikroregiony, regionální rozvojové agentury, odbory krajských úřadů a úřadů spolkových zemí) nebo účast na jednáních odborných pracovních skupin (např. v rámci Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeským, Jihomoravským a Krajem Vysočina).

  1. workshopy pro přípravu budoucího programového období

Za účelem zjištění potenciálu, výzev a rizik na území jednotlivých regionů a aktualizace těchto dat budou podle modelu osvědčeného v období 2014-2020 organizovány národní a bilaterální odborné workshopy pro přípravu nového programového období. Bude zorganizováno nejprve 8 národních workshopů, následně jako další úroveň 5 bilaterálních. Účastníci jednotlivých workshopů budou relevantní odborníci pro dané tematické oblasti.

  1. akce podporující rozvoj a iniciace přeshraniční spolupráce

Cílem aktivity je iniciovat přeshraniční spolupráci a podpořit zájem regionálních aktérů o navazování nových partnerství a hledání společných řešení v přeshraničně relevantních oblastech. Dle potřeby jednotlivých partnerů budou realizovány tematické informační akce. Partneři se dohodli na zajištění 42 akcí za projekt. Současně bude probíhat aktivní podpora zájemců při vyhledávání zahraničních partnerů s cílem jejich propojení napříč regiony a aktivace aktérů v regionech (komunikace se zájemci o spolupráci) vč. hledání vhodných relevantních témat v souladu s regionálními strategiemi.