DeKLARed ADAPTRegions - Klimaangepasste Regionen/Klimaticky adaptované regiony

 - 17
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2024 - 31.12.2026

Alokované prostředky EFRR:

698 403,52 €

Číslo projektu:

ATCZ00031

Zkratka:

DeKLARed ADAPTRegions

Vedoucí partner:

Nadace Partnerství

Partneři projektu:

  • Energetická agentura Vysočiny
  • ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.
  • RERA a.s.
  • Klimabündnis Niederösterreich
  • Klimabündnis Oberösterreich

O projektu:

Cílem projektu je vytvořit sadu doporučení pro adaptační opatření v chráněných územích; realizovat vzdělávací program pro min. 150 zástupců obcí a vlastníků podporující opatření na zemědělských půdách; realizovat program spolupráce 3 přeshraničních dvojic mikroregionů, který posílí výměnu zkušeností i zapojení místní veřejnosti; rozšířit společnou znalostní základnu o 50 příkladů dobré praxe a katalog přínosů opatření.

Podrobnější informace

Změna klimatu patří mezi největší výzvy, před kterými programové území stojí. Na toto ohrožení je třeba reagovat komplexně a systematicky aplikací přírodě-blízkých adaptačních opatření. Adaptace na změnu klimatu se musí stát tématem napříč společností a obce se musí stát vzorem pro zapojení firemního sektoru a široké veřejnosti.

Přeshraniční spolupráce umožňuje efektivněji hledat řešení pro příhraniční regiony v oblasti adaptace na změnu klimatu a aplikovat je v programovém území. V rámci projektových aktivit bude probíhat přeshraniční výměna znalostí, zkušeností a dat ve specifických otázkách v oblasti adaptace na změnu klimatu v programovém území.

Jedním z hlavních společných úkolů je nalezení efektivního způsobu jak do systematické realizace adaptačních opatření zapojit nemetropolitní venkovské regiony s nízkou vlastní kapacitou k přijímání řešení. Inspirativním nástrojem se jeví masivnější aplikace metody participativního adaptačního plánování v rámci tzv. adaptačních modelových regionů. Úspěšnou přeshraniční výměnu know-how zajistí v projektu zapojení adaptačních manažerů  3 rakouských KLAR! regionů: Mühlviertler Kernland, Mistelbach-Wolkersdorf a Retzerland. V programovém území budou vybrány na základě otevřené výzvy 3 adaptační modelové regiony z Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, které se zúčastní programu intenzivní výměny zkušeností (twinning) a pilotního testování metodik.

Výzvou je také nízké povědomí o rizicích dopadů změny klimatu a nízká míra podpory pro rychlé zavádění adaptační opatření ze strany širší veřejnosti. Cílové skupiny budou informovány o důležitosti adaptačních opatření pomocí znalostní databáze a dalších osvětových programů, v rámci kterých budou zdůrazněny konkrétní přínosy pro kvalitu života a tím zvýšena podpora adaptačních opatření.

Výstupy projektu

Do diskursu se v příhraničních regionech dostávají nová konkrétní témata, která je třeba společně řešit: adaptace intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny nebo adaptační opatření v přírodně či památkově chráněných územích. Nové informace a znalosti umožní obcím, vlastníkům půdy a zemědělcům a orgánům ochrany přírody atd. implementovat adaptační opatření a postupy do své činnosti. Proběhnou kulaté stoly, školení a odborný seminář (s očekávánou účastí alespoň 325 osob, na společných přeshraničních akcích 100 osob).

V rámci přeshraniční spolupráce adaptačních modelových regionů bude probíhat výměna znalostí a zkušeností adaptačních manažerů, vzájemná podpora při přípravě a realizaci adaptačních opatření, vyhledávání příkladů dobré praxe z obou zapojených regionů, vzájemná setkání a příprava a organizace společných osvětových akcí pro veřejnost (např. 6 přeshraničních festivalů). Na základě zkušeností projektových partnerů, pilotního testování a přeshraniční výměny bude zfinalizována metodika pro adaptační regiony a manažery v česko-rakouském příhraničí a pro implementaci modelových adaptačních regionů. Projektoví partneři se na závěr projektu a také v jeho udržitelnosti soustředí na diseminaci výsledků pilotního testování, tak aby bylo možné model klimatických adaptačních regionů nadále uvádět do praxe a podporovat přeshraniční spolupráci těchto regionů. Odbornou podporu pilotního testování a dalšího rozvoje budou zajišťovat strategičtí partneři projektu Klima-und Energiefonds a Ministerstvo životního prostředí.

Za účelem zvýšení zájmu široké veřejnosti o adaptační opatření jako odpovědi na klimatickou změnu bude připravena PR strategie a společné výstupy – 3 společné webináře, přeshraniční putovní výstava s příklady dobré praxe, 10 videospotů a kampaň na sociálních sítích s očekávaným dosahem příspěvků a komunikačních aktivit 1 000 000.