Snížení emisí v akvakultuře prostřednictvím udržitelného využívání odtokové vody a živin

 - 17
 - 1

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.02.2024 - 31.01.2027

Alokované prostředky EFRR:

692 514,56 €

Číslo projektu:

ATCZ00002

Zkratka:

AquaCycle

Vedoucí partner:

BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH

Partneři projektu:

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Bundesamt für Wasserwirtschaft (Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft, Abteilung Ökologische Station Waldviertel

O projektu:

Hlavním cílem projektu AquaCycle je vyvinout opatření ke snížení emisí ve spolupráci s malými a středními podniky akvakultury se zvláštním zaměřením na recirkulační akvakulturní systémy (RAS). Při chovu ryb se část odpadní vody obvykle vypouští spolu s pevnými zbytky, jako jsou výkaly a zbytky krmiva, což vede ke ztrátě cenných živin. V rámci projektu se vyvíjejí opatření k účinnému využití této odpadní vody.

Podrobnější informace

Ryby jsou pro člověka zdravým zdrojem živin díky esenciálním mastným kyselinám, bílkovinám a minerálům. Produkce ryb v akvakultuře významně přispívá k ochraně rybích populací v jezerech a oceánech před nadměrným rybolovem. Ve střední Evropě se produkcí ryb zabývají především malé a střední podniky. Jsou zde zavedeny (zejména v programových regionech Waldviertel a Jižní Čechy) především rybniční a kanálové systémy, které vyžadují velké množství vody, jež se v důsledku klimatických změn stává stále vzácnějším zdrojem. V Rakousku je míra soběstačnosti v oblasti ryb pouze 7 % a je naléhavě nutné ji zvýšit, jak k tomu vyzývají evropské a národní strategické dokumenty (např. evropská Zelená dohoda, směrnice pro akvakulturu, Národní strategie RIS3). Recirkulační akvakulturní systémy (RAS) představují udržitelnou a vodu šetřící možnost zvýšení produkce ryb v akvakulturách. RAS jsou prostorově úsporné uzavřené systémy. Jsou flexibilní z hlediska umístění - které lze zvolit tak, aby se minimalizovaly přepravní vzdálenosti - a druhu produkovaných ryb, což má pozitivní vliv na rozmanitost ryb produkovaných v regionu. Recyklací části vypouštěné vody se šetří sladká voda, což rovněž chrání otevřené vody. Část odtokové vody je však vždy vypouštěna spolu s pevnými zbytky (např. výkaly, zbytky krmiva), což znamená ztrátu cenných živin a znečištění čistíren odpadních vod. V Evropě, stejně jako v Rakousku a zejména v regionu Waldviertel, se počet takových systémů neustále zvyšuje. Cílem je v tomto růstu pokračovat. Rozšíření a přechod na RAS je však pro malé a střední podniky velkou překážkou kvůli vysokým investičním a provozním nákladům.

Cílem projektu "AquaCycle" je proto zvýšit účinnost recirkulačních systémů, aby se staly dostupnějšími pro malé a střední podniky a posílily tak odvětví akvakultury v programových regionech. Za tímto účelem se zde vyvinuté metody separace produkovaného kalu na pevnou a kapalnou fázi používají k návrhu a testování koncepcí využití obou frakcí (kapalné, pevné). Tímto způsobem se získávají cenné produkty, které se využívají při produkci ryb, a zároveň se předchází vzniku odpadu. Provozovatelé zařízení tak nejenže ušetří náklady na likvidaci zbytkových materiálů, ale jejich zhodnocením získají i zisk.

Zastřešujícím výstupem projektu je katalog opatření, který zahrnuje možnosti využití zbytků z recirkulačních systémů, jež mají využívat subjekty působící v akvakultuře, přizpůsobené danému provozu.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je katalog opatření pro snížení emisí v akvakultuře prostřednictvím udržitelného využívání odpadní vody a živin.

Tento katalog opatření popisuje řešení vyvinutá pro sběr a separaci zbytkových materiálů v zařízeních akvakultury a pro zhodnocení obou frakcí zbytkového materiálu. Ukazuje, jak a za jakých podmínek lze tyto metody provádět a jaké výhody přinášejí.

Nejprve se podrobně shromáždí a charakterizují zbytkové látky z různých zařízení akvakultury. Na tomto základě budou testovány a optimalizovány metody separace odpadní vody na kal a kapalnou frakci. Mezi výsledky projektu proto patří charakterizační matice zbytkových látek a popis optimálních metod.

Následně budou vyvinuty metody pro zhodnocení obou frakcí vzniklých separací. Výsledky pokusů využití kalů v různých variantách (bioplynová stanice, akvaponie, hnojivo) a pokusů využití kapalné frakce zbytků při pěstování mikrořas a v akvaponických zařízeních budou shrnuty formou zpráv. Výsledky mají výzkumným institucím umožnit další rozvoj těchto metod a jejich přizpůsobení co největšímu počtu zařízení. Optimalizované metody pro jednotlivé možnosti využití kalu a kapalné zbytkové frakce v systémech pěstování mikrořas a akvaponii budou uvedeny v přehledných informačních listech. Ty by měly lidem z odvětví akvakultury umožnit efektivní využití kalů.

Projekt rovněž naváže spolupráci mezi BEST, JU a BAW v otázkách akvakultury a využití vznikajících zbytků.