Priorita 1 – Výzkum a inovace

Priorita 1 – Výzkum a inovace

Priorita 1 – Výzkum a inovace

Specifický cíl 1.1: Výzkum a inovace 

Opatření: 

Typ opatření 1.1a: Přeshraniční výzkum a výměna know-how

Cílem je posílit přeshraniční spolupráci mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky. Zvláštní oblasti zájmu v regionu jsou například oběhové hospodářství, biohospodářství, biotechnologie, IKT a digitální transformace, různé oblasti životního prostředí, biologické vědy, kreativní průmysl, medicína, stavební a konstrukční materiály a zavádění ekologických inovací.

Příklady aktivit: 

  • spolupráce v oblasti výzkumu a inovací v oblastech společného zájmu s možným zapojením MSP,
  • výzkum a inovace založené na poptávce místních podniků se zvláštním zaměřením na odvětví důležitá v příhraniční oblasti.
Typ opatření 1.1b: Společné pilotní akce a společná řešení ve sdílených výzkumných zařízeních a výzkumných službách

Cílem je zlepšit stávající a posílit novou společnou výzkumnou a inovační infrastrukturu a služby v přeshraničním regionu a zlepšit přístup k výzkumné infrastruktuře pro malé a střední podniky.

Příklady aktivit:

  • investice do nových,  společně využívaných a sdílených zařízení výzkumu a inovací na základě relevantních výzkumných strategií s vysokým tematickým zaměřením na programové území,
  • rozšíření služeb nad základní nabídku průmyslových odvětví „servitizací“ (propojení výroby s poskytováním služeb), aby byla průmyslová odvětví inovativnější a konkurenceschopnější,
  • rozšíření a modernizace technologických zařízení a výzkumných kapacit přeshraničního zájmu; sdílení špičkových zařízení pro výzkum a inovace,
  • lepší propojení výzkumných institucí s malými a středními podniky a zlepšení přístupu malých a středních podniků k výsledkům výzkumu a inovací, aplikace výsledků výzkumu a inovací s cílem uvedení na trh,
  • zakládání společných inovačních center.
Typ opatření 1.1c: Komunikace a mobilita výzkumných pracovníků

Cílem je zlepšit vhodnou komunikací přístup k výsledkům výzkumu příslušným cílovým skupinám v příhraničí, jako jsou malé a střední podniky nebo výzkumní pracovníci, a posílit výměnu informací mezi jednotlivými výzkumnými pracovníky. Výměna informací by měla probíhat vždy v kontextu přeshraničního regionu. 

Příklady aktivit:

  • podpora přeshraniční mobility výzkumných pracovníků,
  • vědecká komunikace (informování, vzdělávání, zvyšování povědomí o vědeckých tématech).