Priorita 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Priorita 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Priorita 3 – Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

Specifický cíl 3.1: Vzdělávání a odborná příprava 

Opatření: 

Typ opatření 3.1a: Přeshraniční spolupráce za účelem zlepšení nabídky přeshraničního vzdělávání mateřských, základních, středních, vysokých a odborných školách

Cílem je zlepšit strategické základy pro přeshraniční vzdělávání.

Příklady aktivit:

 • rozvoj společných/dvojjazyčných pedagogických/didaktických konceptů,
 • společná vzdělávací schémata (vč. digitálních nástrojů a metod – výukové prostředí, koncepty učeben, didaktická opatření, práce s online vyhledávači atd.).
Typ opatření 3.1b: Společná pilotní opatření a investice za účelem zlepšení nabídky přeshraničního vzdělávání v mateřských, základních, středních, vysokých a odborných školách

Cílem je realizovat přeshraniční iniciativy založené na relevantních strategiích a výměně know-how.

Příklady aktivit:

 • společné vzdělávací akce v tématech relevantních pro přeshraniční oblast, zejména environmentální výchova, zdraví a ošetřovatelství, digitální dovednosti a technické vzdělávání,
 • společná opatření k přizpůsobení dovedností a znalostí budoucím pracovním příležitostem (např. témata budoucnosti jako přeshraniční „rozšířená/virtuální realita“ a (sociální) podnikání),
 • společné akce na podporu vzdělávání v raném dětství,
 • společné akce na podporu primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání,
 • společná opatření na podporu výběru povolání u mladých lidí,
 • společná opatření k posílení harmonizace systému odborného vzdělávání pro uspokojení potřeb společného trhu práce,
 • společná opatření na posílení harmonizace vzdělávání a kvalifikace (zejména střední školy, terciární vzdělávání, odborné školy).
 

Specifický cíl 3.2: Kultura a cestovní ruch

Opatření: 

Typ opatření 3.2a: Přeshraniční výměna know-how a dat k posílení odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury

Cílem je vytvořit kvalitní informační základnu o hlavních charakteristikách turistického kapitálu a služeb v cestovním ruchu v příhraničí, identifikovat klíčová témata v oblasti kulturního a přírodního dědictví a cestovního ruchu (strategických pro přeshraniční region) a dále zajistit diverzifikaci turistických nabídek prostřednictvím integrovaných koncepcí cestovního ruchu pro známé i méně známé turistické destinace (např. zmírnění sezónnosti, prodloužení turistické sezóny, usměrnění toku turistů, předcházení „overtourismu").

Příklady aktivit:

 • společný rozvoj strategicky klíčových témat týkajících se nehmotného a hmotného kulturního a přírodního dědictví,
 • společný rozvoj klíčových témat pro rozvoj udržitelného a zeleného cestovního ruchu,
 • společný rozvoj kompetencí směrem k zelenějšímu i digitálnějšímu zaměření za účelem posílení odolnosti a dlouhodobé udržitelnosti,
 • kombinování odborných znalostí a kompetencí národních aktérů (např. velkých národních muzeí) s odbornými znalostmi regionálních aktérů,
 • zavádění společných postupů pro systematický monitoring návštěvníků za účelem cílené implementace společných plánů řízení.
Typ opatření 3.2b: Společné pilotní akce a investice na podporu odolnosti odvětví cestovního ruchu a kultury

Cílem je připravit a implementovat společná řešení a pilotní akce včetně investic do kulturních a přírodních památek.

Příklady aktivit:

 • společná opatření pro obnovu/posílení odolnosti odvětví pohostinství v regionu s cílem zlepšit jeho připravenost na budoucí krize a přispět k zotavení z krize Covid-19,
 • společné investice do klíčových témat pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu a do nehmotného a hmotného kulturního a přírodního dědictví na základě kvalitního strategického rámce,
 • společná digitalizace produktů kulturního a přírodního dědictví pro informování různých cílových skupin,
 • společné rozšiřování, úpravy (např. bezbariérový přístup) nebo údržba turistické infrastruktury se zaměřením na zvýšení kvality a propagaci společných nabídek k dosažení vyšší úrovně odolnosti cestovního ruchu,
 • zlepšení spolupráce v destinačním managementu a vytváření společných (přeshraničních) destinací pod jednou značkou s aktivní vzájemnou propagací, se specifickým důrazem na „zelené“ turistické cíle a méně známé turistické destinace s vysokým potenciálem,
 • realizace společných vzdělávacích opatření pro aktéry působící v oblasti cestovního ruchu a kultury,
 • podpora společného kvalitního marketingu cestovního ruchu, který zohledňuje požadavky digitální transformace, se zvláštním zaměřením na zelenější orientaci odvětví a lepší udržitelnost.