Fond malých projektů kultura a cestovní ruch

 - 17
 - 1
 - 3

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2023 - 31.12.2028

Alokované prostředky EFRR:

2 150 000,00 €

Číslo projektu:

ATCZ00104

Zkratka:

FMP/KPF AT-CZ KCR 2021-27

Vedoucí partner:

Euroregion Pomoraví, spolek

O projektu:

FMP je nástroj na podporu menších projektů s přeshraničím dopadem včetně drobných investic v oblasti cestovního ruchu a kultury. Cílem je zkvalitnění podmínek pro kulturní aktivity (zejména živá kultura např. hudba, literatura, ale i zlepšení technického vybavení muzeí, galerií apod.) a podpořit inovační trendy v cestovním ruchu např. v oblasti společné historie, vinařství, pěší, vodní, hipo a cyklo turistiky.

Podrobnější informace

Hlavním cílem je zajistit administrativní, komunikační a kontrolní procesy a podpořit odbornou úroveň a kvalitu realizace Fondu. Důležitým prvkem kvalitní realizace projektu přitom zůstává efektivní využití finančních prostředků určených pro podporu projektů z kultury a cestovního ruchu. Správce FMP bude tyto činnosti na celém programovém území koordinovat a zajišťovat ve spolupráci s regionálními partnery. Jsou zapojeni všichni partneři v rozsahu potřeb svého regionu, aktivity jednotlivých aktérů jsou specifikovány v tzv. Dohodě o spolupráci na administraci FMP (kultura a cestovní ruch) Program Interreg Rakousko - Česko 2021 - 2027, která pokrývá definici pojmů včetně předmětu Dohody, trvání dohody, práva, povinnosti a odpovědnost ,finanční ujednání a odpovědnost za vracení dotace, změny v průběhu realizace, informační opatření a publicitu, spolupráci s třetí stranou, delegování a outsourcing, postoupení a právní nástupnictví a volbu práva.

 Aktivity:

 • Aktivity před podáním žádosti malého projektu
 • Podání a kontrola žádostí, hodnocení a schválení malých projektů
 • Realizace a ukončení malého projektu
 • Komunikace na úrovni projektu FMP
 • Realizace malých projektů
 • Zaměření malých projektů v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • Aktivity podporované v oblasti kultura a cestovní ruch

Výstupy projektu

Dílčí výstupy:

 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce
 • Počet partnerů realizujících aktivity v kultuře a cestovním ruchu
 • Vypracovaná řešení v kultuře a cestovním ruchu
 • Společný akční plán
 • Podpořené lokality v oblasti kultury a cestovního ruchu