Education for Tomorrow AT-CZ

 - 17
 - 1
 - 2
 - 3

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2023 - 30.06.2026

Alokované prostředky EFRR:

2 982 828,64 €

Číslo projektu:

ATCZ00001

Zkratka:

eTOM AT-CZ

Vedoucí partner:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Eva Huber

Partneři projektu:

 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice
 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
 • Bildungsdirektion für Wien
 • Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation WIEN
 • Vzdělávací institut pro Moravu
 • Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
 • JCMM, z. s. p. o.

O projektu:

Cílem projektu je udržitelné prohloubení kompetencí modelu 7K ve vzdělávacím systému. Cílem je zvýšit povědomí všech aktérů pedagogického světa natolik, aby se všechny kompetence, kterými se projekt zabývá, staly přirozenou součástí pedagogické práce. Přitom hraje významnou roli nejen další vzdělávání a metodické materiály, ale také transfer a implementace vědeckých poznatků prostřednictvím inspirativních a navazujících aktivit.

Podrobnější informace

Vzdělávací systémy Rakouska a Česka se aktuálně musí přizpůsobit rychlým sociálně-technologickým změnám, které v současné době převládají celosvětově. Každým dnem rostou nároky na pedagogy, kteří musí těmto změnám a potřebám vycházet vstříc a zprostředkovávat a podporovat všechny k tomu nutné kompetence. Proto je projekt „Education for Tomorrow“ („Vzdělávání pro zítřek“) zaměřen na vzdělávání v kompetencích pro budoucnost, které vycházejí z nového chápání učení, vzdělávání a komunikace.

Model kompetencí 4K (kooperace, komunikace, kritické myšlení, kreativita&inovace), který je uznaný po celé Evropě, bude v rámci projektu rozšířen o další tři K: digitální kompetence, kulturnost a kontextuální kompetence. Tento nově vytvořený kompetenční model zahrnuje tedy sedm kompetencí (= 7K). Tento model je základem pro inovativní vzdělávání, které reaguje na stávající globální výzvy a měnící se ekonomické a společenské požadavky. Aby děti získaly potřebné znalosti a kompetence pro vzdělání pro zítřek („education for tomorrow“), musí být také zajištěno, aby pedagogové obdrželi nutnou kvalifikaci.

Cílem projektu je tedy vyvinout opatření, která jsou přesně zaměřená na potřeby pedagogů a dnešního světa a jsou pro všechny uživatele lehce použitelné a využitelné při pedagogické práci. Hlavními opatřeními projektu jsou jednak nabídky přeshraničního dalšího vzdělávání a jednak didaktické metodiky, které budou v obou jazycích udržitelně zveřejněny na platformě eTOM a budou sloužit jako opatření pro inspiraci a motivaci. K těmto účelům bude využito mezioborové a odborné expertízy projektových partnerů, společně pro celý projektový region (a diseminací také mimo projektový region).

Geografická blízkost projektových partnerů a zúčastněných vzdělávacích institucí umožňuje efektivní spolupráci a nutný přeshraniční transfer vědomostí. To nejen přispívá k dosažení společných cílů, ale také udržitelně posiluje společný příhraniční prostor, čímž je podporováno odbourávání hranic a bariér mezi Rakouskem a Českem.

Výstupy projektu

 1. Další vzdělávání za účelem transferu kompetencí 7K

V rámci projektu probíhá řada přeshraničních nabídek dalšího vzdělávání pro pedagogy (mateřská a základní škola): mezinárodní sympozium, přeshraniční konference „Děti mluví o vzdělávání“, onlinová odborná přednáška, cyklus webinářů „Porozumění a využití médií“, cyklus workshopů „Digitální tabule ve výuce“, vzdělávací program „DigiCesta: Program rozvoje kompetencí budoucnosti“, osm přeshraničních seminářů na téma „Environment & Digitalizace“ a čtyři přeshraniční semináře na téma „Digital Citizenship“.

Kromě toho se plánuje řada dalších regionálních nabídek dalšího vzdělávání, které budou přizpůsobeny potřebám daného regionu projektu.

 

 1. Přímá práce ve vzdělávacích institucích

V rámci projektu bude přímo podpořeno celkem 133 vzdělávacích institucí. V těchto mateřských a základních školách jsou všechna projektová témata pilotně prozkoušena a přímo zprostředkována dětem.

 

 1. Aktivity transferu pro vzdělávací zařízení

Cílem těchto aktivit je dosažení integrace projektových témat a podnětů v pedagogickém světě: Digi-Challenge přes eTOM-platformu, participační projekt na téma „Mikrofarma“, přeshraniční partnerství mezi Ö und CZ mateřskými a základními školami, přeshraniční projektové dny pro děti k další podpoře kompetencí 7K.

 

 1. Opatření k zabezpečení kvality a výměna odborných informací

K této nabídce patří deset přeshraničních vzdělávacích exkurzí pro pedagogy, deset týdenních vzdělávacích pobytů pro studenty a přeshraniční platforma pro vedoucí pracovníky vzdělávacích insitucí.

Dále je v rámci přeshraničníc pracovní skupiny zpracováváno téma „e-Portfolio ve vzdělávacích institucích“.

 

 1. Aktivity pro rodiče a širokou veřejnost

Tyto aktivity obsahují šest přeshraničních projektových dnů pro rodiny a tzv. skryté příběhy (www.skrytepribehy.cz).

 

 1. eTOM-platforma

V rámci projektu je vytvořena webová stránka: https://education4tomorrow.eu/. Na této platformě budou zveřejněny veškeré projektové výstupy a údaje, především všechny vyvinuté metodicko-didaktické materiály formou doporučení  a videotutoriálů.